Αίτηση Για Νέα Σύνδεση

ΜΕΝΟΥ

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Με την παρουσία του πελάτη στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • Με την συμπλήρωση της κάτωθι αίτησης ενδιαφέροντος.
  • Τηλεφωνικά στο 11150  (Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)  και στο 2310 584444 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο)

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο πελάτης για τον προγραμματισμό αυτοψίας και την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης είναι τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση (οδό και αριθμό)
  • Τηλέφωνο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ενδιαφέρομαι για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) και σημειώνω τις επιθυμητές χρήσεις στον ακόλουθο πίνακα.

Επιθυμητή Χρήση
Θερμική Ισχύς Εγκατάστασης (kcal/h , kW)

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και ειδικά το δικαίωμα της Ε.Δ.Α.
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ) να μην προβεί σε Σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης αν:
α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,
β) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,
γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,
δ) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Ακύρωση
Επισύναψη Άλλου Αρχείου

 

 

Τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ικανοποίηση του αιτήματός σας για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα δεδομένα σας αυτά, θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά σας και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.