Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΝΟΥ

Εσωτερική Εγκατάσταση 

 

Εσωτερική εγκατάσταση είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων από και μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής  μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Οι Εσωτερικές Εγκαταστάσεις, ανάλογα με την πίεση λειτουργίας τους, διέπονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς των ΦΕΚ 236/28.03.97, ΦΕΚ 963 Β’/15.07.03 & ΦΕΚ 976/28.03.12, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (Φ.Ε.Κ. 3726/Β’/12-08-2021), η Εταιρεία αποτελεί Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και είναι επιφορτισμένη εκτός των άλλων με παροχή Υπηρεσιών Βασικών Δραστηριοτήτων που για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων,

  • Έλεγχο Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Εσωτερικής Εγκατάστασης όπως προβλέπονται στους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

  • Δειγματοληπτικό έλεγχο σε Εσωτερικές Εγκαταστάσεις που έχει παρέλθει διάστημα άνω των τεσσάρων(4) ετών από την πρώτη ενεργοποίηση της Εσωτερικής


Λειτουργία και Συντήρηση Εσωτερικής Εγκατάστασης    

Μια εγκατάσταση αερίου κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την κανονική λειτουργία της. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση.Η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση και οι τακτικές επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Το αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων και οι λεπτομέρειες των επισκευών  πρέπει να καταχωρούνται και να είναι διαθέσιμα επί τόπου. Κάθε μεταβολή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού.Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης αερίου οι συνθήκες λειτουργίας ή λοιπές συνθήκες μπορούν να επιδράσουν επί της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αερίου.

 

Η διενέργεια της επιθεώρησης της εγκατάστασης καθώς και η εφαρμογή των μέτρων συντήρησης καθιστούν δυνατή για τον καταναλωτή:

  • Την έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εγκατάστασης.
  • Ενεργή συνεισφορά στην προστασία περιβάλλοντος, επειδή η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση των συσκευών αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων,
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας των συσκευών αερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και ορθολογικής λειτουργίας.

 

Σημείωση: Στο φυσικό αέριο γίνεται για λόγους ασφαλείας πρόσδοση οσμής, ώστε περιπτώσεις διαρροών να γίνονται αμέσως αντιληπτές

Η Εταιρεία, έχει το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων συντήρησης των εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Ο έλεγχος αφορά το σύνολο της εσωτερικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και συστημάτων καύσης φυσικού αερίου.
Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο αδειοδοτημένος τεχνικός εγκαταστάτης υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει είτε το Βιβλίο Συντήρησης αναφορικά με τα λεβητοστάσια, είτε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό επανελέγχου αναφορικά με το δίκτυο των εσωτερικών σωληνώσεων».  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης αερίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την Εταιρία Αερίου να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο.

Ο καταναλωτής τηρεί αρχείο της εγκατάστασης αερίου. Το αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνεται η Τεχνική Έκθεση και σχέδια, ενημερώνεται με όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές (τροποποιήσεις ή επεκτάσεις) και τα πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης του δικτύου και των συσκευών. Το αρχείο της εγκατάστασης αερίου του καταναλωτή πρέπει να είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία.
Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων. Στις μη οικιακές εγκαταστάσεις πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο ως υπεύθυνος συντήρησης. Στις οικιακές εγκαταστάσεις υπεύθυνος συντήρησης είναι ο κατά νόμο οριζόμενος. Προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια πρέπει να εκτελεί τη συντήρηση, τις επιθεωρήσεις και τις επισκευές. Η σχετική νομοθεσία που διέπει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι, πέραν των σχετικών Κανονισμών εσωτερικών εγκαταστάσεων, η  απόφαση Αρ. πρωτ. ΟΙΚ: 189533 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» ΦΕΚ 2654/9.11.11. Aντίστοιχα, για τους βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα, που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή βιοτεχνικη δραστηριότητα για την παταγωγή ζεστού νερού, ατμού και ζεστού αέρα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του ΦΕΚ 264/Β/15-04-93 όπως εκάστοτε ισχύει.

Σχετικά με τη χρήση καλυμμάτων/ερμαρίων για την προστασία των λεβήτων φυσικού αερίου από το ψύχος, πριν την τοποθέτησή τους, οι Καταναλωτές θα πρέπει να συμβουλεύονται οπωσδήποτε:

  • Τον αδειοδοτημένο Εγκαταστάτη και Επιβλέποντα μηχανικό της εγκατάστασής τους
  • Τον Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης
  • Τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής, όπου αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισης του παγετού και οι τυχόν περιορισμοί για την τοποθέτηση της συσκευής εντός περιβλήματος, καθώς και τον προμηθευτή αυτής.

Τονίζεται, ότι η μη ορθή χρήση καλύμματος/ερμαρίου μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία του λέβητα δημιουργώντας βλάβη, ενδεχομένως ιδιαιτέρως σοβαρή.