Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του aeriothess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Νομοθεσία

ΜΕΝΟΥ

 

Η εισαγωγή και εμπορία του φυσικού αερίου στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με τον  Ν. 2364/6.12.1995 (ΦΕΚ Α’ 252). Σήμερα οι διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  παραμένουν εν πολλοίς σε ισχύ στο βαθμό που δεν έχουν καταργηθεί από νεώτερες ρυθμίσεις και  είναι αυτές που ρυθμίζουν τη διανομή του αερίου με την  ίδρυση Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις οποίες χορηγείται  Άδεια Διανομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δικαίωμα αποκλειστικής προμήθειας φυσικού  αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες.

Προκειμένου να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία οι προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά αερίου (Οδηγία 2003/55/ΕΚ και Ε.Κ. 1775/2005, που απαρτίζουν το 2ο ενεργειακό πακέτο), θεσπίστηκαν ο Ν. 3428/27.12.2005 (ΦΕΚ Α’ 313) περί «Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου» και η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 4955/27.3.06 (ΦΕΚ Β’ 360) περί «Ορισμού Τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις Υ.Α. Δ1/23344/7.12.06 (ΦΕΚ Β’ 1781) και Δ1/5037/20.3.07 (ΦΕΚ Β’ 379) (με χρεώσεις βάσει των δυναμικοτήτων εξόδου-postage stamp). Παράλληλα και έως την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3428/2005 δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου, με την Υ.Α. Δ1/1227/5.2.2007 (ΦΕΚ Β’ 135) προβλέφθηκαν οι όροι πρόσβασης στο ΕΣΦΑ.
 
Η προαναφερόμενη δευτερογενής νομοθεσία της αγοράς φυσικού αερίου τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του 2010 μέσω έκδοσης σειράς υπουργικών αποφάσεων και αφορά κυρίως στα ακόλουθα:

  • «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ» (Αρχική Έκδοση), Υ.Α. Δ1/Α/5346/1.4.10, ΦΕΚ Β’ 379
  • «Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ», Υ.Α. Δ1/Α/5816/16.4.10, ΦΕΚ Β’ 451
  • «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου», Υ.Α. Δ1/Α/5815/19.4.10, ΦΕΚ Β’ 464
  • «Κανονισμός Μετρήσεων του ΕΣΦΑ», Υ.Α. Δ1/Α/7754/6.5.10, ΦΕΚ Β’ 584
  • «Τροποποίηση Τιμολογίου Μεταφοράς φ.α. και αεριοποίησης υγροποιημένου φ.α.», Υ.Α. Δ1/Α/1110/9860/31.5.10 ΦΕΚ Β 747.

Παράλληλα εκδόθηκαν οι «Πρότυπες Συμβάσεις Μεταφοράς φ.α. και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ» στη βάση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, με την υπ. αριθμ. 611/9.4.2010 απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 480).
 
Εν συνεχεία  η ελληνική πολιτεία προκειμένου  να εναρμονιστεί με τις προβλέψεις της 3ης ενεργειακής δέσμης, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 2009/73/-ΕΚ και τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) αριθμ.713/2009 και αριθμ. 715/2009, ψηφίστηκε ο νέος ενεργειακός νόμος Ν. 4001/22.8.2011 (ΦΕΚ Α’ 179), που αντικατέστησε κατά το πλείστον  το Ν. 3428/2005 και ενσωμάτωσε τις επιμέρους διατάξεις  της παραπάνω  Οδηγίας και των Κανονισμών, με απώτερο στόχο την περαιτέρω  ομαλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε. Προς τούτο θεσπίσθηκε η υποχρέωση διαχωρισμού των δικτύων από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής με την υιοθέτηση τριών εναλλακτικών μοντέλων (ownership unbundling, ISO, ITO), καθόσον θεωρήθηκε ότι ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός που προβλέπονταν στην προηγούμενη και καταργηθείσα Οδηγία 2003/55/ΕΚ δεν επέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τον ανωτέρω επιδιωκόμενο σκοπό. 
Όσον αφορά, ειδικότερα, στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου, η αρχικώς προβλεφθείσα στο Ν. 4001/2011 υιοθέτηση του μοντέλου του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού (ownership unbundling) αντικαταστάθηκε με την από 16.12.2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 262), με την επιλογή του μοντέλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ) με δυνατότητα μελλοντικής επιλογής του μοντέλου του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού. Οι διατάξεις του Ν. 4001/2011 σχετικά με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος τροποποιήθηκαν με τον Ν.4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’229/19.11.12 και τον Ν. 4111/2013(ΦΕΚ Α' 18/25.01.2013).
 
Στο Ν. 4001/2011 προέκυψαν αρκετές τροποποιήσεις, οι σημαντικότερες  από αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Με το άρθρο 17 παρ.13 του  Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235) και το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) τροποποιήθηκε το άρθ. 73 του ν. 4001/2011 περί ασφάλειας εφοδιασμού ώστε να εναρμονιστεί με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 994/2010. Επίσης με την παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 και εν συνεχεία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η υπ' αριθμ. Δ1/Β/10233/13.06.2014 Υ.Α.  (ΦΕΚ 1684/24.06.2014 τεύχος Β') με την οποία καθορίστηκαν  περαιτέρω οι κατηγορίες των Προστατευόμενων Καταναλωτών φ.α.
  • Με την παρ. 8 του άρθρου 55 του  Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287), με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν. 4001/2011, παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 (αφορουσών τις ρήτρες ToP) μέχρι την 31.12.2015
  • Με τα Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ της υποπαραγράφου Β.1 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.15), τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν.4001/2001, ως αυτός τροποποιηθείς ίσχυε. Οι νέες προβλέψεις αφορούν, κυρίως, στην αναμόρφωση του πλαισίου διανομής φ.α. στην Ελλάδα (υποχρέωση νομικού διαχωρισμού δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας φ.α.) και στη διεύρυνση του ορισμού του Επιλέγοντος Πελάτη.

Την 14/10/2011 τέθηκε σε ισχύ η πρώτη (1η) Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ με την υπ' αριθμ. 1096/2011 απόφαση της PAE  (ΦΕΚ Β- 2227), μετά από ένα και πλέον έτος από την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς στην Ελλάδα. Σκοπός της αναθεώρησης ήταν η συμπλήρωση - βελτίωση των προβλέψεων του Κώδικα, αλλά και η προσπάθεια εναρμόνισής του με τις εν γένει διατάξεις του ευρωπαϊκού Gas Target Model. Συνεπεία της εν λόγω αναθεώρησης, η Ρ.Α.Ε., με την υπ. αρ.126/2.3.2012 απόφασή της (ΦΕΚ 907/23.4.2012), ενέκρινε εκ νέου Πρότυπες Συμβάσεις Μεταφοράς Φ.Α. και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνες πλέον με τις νέες διατάξεις του Κώδικα.
 
Την 5.7.12 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2093/5.7.2012) η υπ΄αριθμ. 594/2012 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ενέκρινε τον Κανονισμό Τιμολόγησης βασικών δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, με τον οποίο υιοθετήθηκε σύστημα τιμολόγησης με ανεξάρτητες χρεώσεις δυναμικοτήτων εισόδου και εξόδου και την 27.8.12 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2385) η υπ' αριθμ.722/2012 απόφαση της ίδιας Αρχής με την οποία ενέκρινε το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. Το νέο σύστημα τιμολόγησης εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013, αντικαθιστώντας την Υ.Α.4955/2006.
 
Στη συνέχεια στις  9/12/13 τέθηκε σε ισχύ και η δεύτερη (2η) Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχ/σης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’3131/9.12.2013) για την προσαρμογή, κυρίως, στις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης αλλά και στις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφάλειας Τροφοδοσίας (ΕΚ994/2010) και Μέτρων Διαχείρισης Συμφόρησης (τροποποίηση ΕΚ715/2009/24.8.12) και την 27/12/2013 δημοσιεύθηκαν οι νέες Πρότυπες Συμβάσεις Μεταφοράς και ΥΦΑ (απόφαση ΡΑΕ 635/19.12.13, ΦΕΚ Β’ 3325/27.12.13). Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Κώδικα αναμένεται να τροποποιηθούν προκειμένου να ενσωματώσουν προβλέψεις του εκδοθέντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την Κατανομή Δυναμικότητας (ΕΚ984/14.10.13) αλλά και αυτών που αναμένονται να εκδοθούν και αφορούν κανόνες Εξισορρόπησης, Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων και Τιμολόγια πρόσβασης. Η 2η αναθεώρηση του Κώδικα ΕΣΦΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα μας ως ανεπίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα με την επιμέλεια της ΔΕΠΑ.
 
Επιπλέον, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (η οποία αντικαταστάθηκε από την 2012/27/ΕΕ), ψηφίστηκε ο Ν.3855/23.6.2010 (ΦΕΚ 95/23.6.2010) θεσπίζοντας μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση. Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3855/2010 εκδόθηκε και η Υ.Α. Δ5/Β/29891/30.12.2011 (ΦΕΚ 3254/30.12.2011) με την οποία θεσπίζονται οι υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης. Επίσης, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο Ν. 4122/19.2.2013 (ΦΕΚ Α’ 42) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 (κεφ.Α΄) του Ν. 4233/29.1.2014 (ΦΕΚ Α΄22) θεσπίσθηκε η δυνατότητα μετασκευής κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου ήτοι για καύση συμβατικού καυσίμου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG και κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η Υ.Α 10852/715/14/2014 (ΦΕΚ 1466/Β/2014) με την οποία καθορίσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού αναγκαίου για τη χρησιμοποίηση CNG και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ελέγχου για την ασφαλή κυκλοφορία αυτών.
 
Με την υπ΄ αριθμ. οικ. 13935/930/18.3.2014 (ΦΕΚ 674Β/18.03.2014), εκδοθείσα, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 όπως ισχύει, απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων καθορίσθηκαν τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων.