ΜΕΝΟΥ

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ανακοινώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να έχει το ρόλο του φορέα υποβολής ελέγχου αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης.

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

β) δεν έχουν συνάψει (ΟΙ ΙΔΙΟΙ ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) μέχρι την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης),

γ) πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

 

Α/Α

Κατηγορία ωφελούμενων

Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 €

65%

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000 €

2

Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Κατοικίες: Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

Βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 2. α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
 9. Υπογραμμίζεται ότι ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για την α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ανώτατος Επιλέξιμος Π/Υ

Α/Α

Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα

P

Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

(με ΦΠΑ)

 

(kW)

(€)

1

P≤35

4.000 €

2

35<P≤50

6.500 €

3

50<P≤100

11.500 €

4

100<P≤200

16.000 €

5

P>200

21.500 €

 

Ποσοστό Επιχορήγησης Εσωτερικής Εγκατάστασης

 • 65% για ατομικό εισόδημα έως 20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€
 • 100% για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Τρόπος Παραλαβής:

Χειρόγραφα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

 1. Λάρισα – Φαρσάλων 219
 2. Βόλος – Γ. Καρτάλη 32
 3. Τρίκαλα – Συγγρού 33
 4. Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18
 

Υποβολή Ερωτημάτων – Γενικές Πληροφορίες:

Στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 11150 Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 20:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00

με email epixorigisi@edathess.gr