Οι Αξίες μας

ΜΕΝΟΥ

Οι αξίες που διέπουν την εταιρική μας φιλοσοφία, θέτουν τα πρότυπα εργασιακής συμπεριφοράς και βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων είναι οι παρακάτω:

  • Υγεία και Ασφάλεια
  • Ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών Διανομής, Αντισυμβαλλόμενων των Συμβάσεων Σύνδεσης και Τελικών Πελατών
  • Βιωσιμότητα
  • Ακεραιότητα, Αμεροληψία και Διαφάνεια
  • Σεβασμός
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρεία  έχει θεσπίσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, θέτοντας τις αξίες και τις αρχές εταιρικής δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς για τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας αποσκοπεί στη συμμόρφωση με το νόμο, τους κανονισμούς, τις ρυθμιστικές διατάξεις, τη δεοντολογική ακεραιότητα και αμεροληψία, που αποτελεί διαρκή δέσμευση και καθήκον όλων των εργαζομένων της Εταιρείας, και χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του συνόλου των οργανωτικών δομών της.

Πιέστε εδώ για να δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία  έχει θεσπίσει Κατευθυντήριες Γραμμές για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να παρέχει ένα συστηματικό πλαίσιο αναφοράς και σχετικών κανόνων. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές βασίζονται στις αρχές συμπεριφοράς που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να γνωστοποιήσουν τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας  για την υποβολή τυχόν αναφορών και καταγγελιών, για συμπεριφορές ή παραλείψεις σχετικά με Κώδικα Δεοντολογίας, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε σχετική αναφορά, μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (kataggelies@ena-on.gr) & (τηλ. αναφορών 2310584180)

Στην Εταιρεία θεωρούμε τους ανθρώπους μας ως τη γενεσιουργό/θερμογόνο πηγή της μέχρι τώρα επιτυχούς μας πορείας και ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή μας.

Δραστηριοποιούμενη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η Εταιρεία δεσμεύεται να αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού της μέσω της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση, διατηρώντας υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ενεργό συμμετοχή στην επίτευξη των στρατηγικών εταιρικών στόχων.

Παράλληλα, στοχεύουμε στη δημιουργία και διασφάλιση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα προάγει το κοινό όραμα και στο οποίο οι άνθρωποί μας θα μπορούν να εργάζονται με ικανοποίηση και να παρέχουν το μέγιστο της δημιουργικότητας και αποδοτικότητάς τους.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στην Εταιρεία αναζητούμε και επιλέγουμε ικανούς υποψηφίους οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης.  Εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών/ίσης μεταχείρισης, δεχόμενοι αιτήσεις υποψηφίων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, προέλευσης ή εργασιακής κατάστασης.

Οι ευκαιρίες πρόσληψης είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους και τα κριτήρια επιλογής είναι η γνώση, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της θέσης για την οποία προορίζονται.

Τα βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται στην Εταιρεία καθώς και όποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες παρέχονται στο πλαίσιο υποψηφιότητας για εργασία στην Εταιρεία μας, τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας μόνον από αρμόδιους εργαζομένους, σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενοι για την μη κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών προς τρίτους.

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος πραγματοποιείται στην ενότητα Φόρμα Βιογραφικού.