Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου και Σύνδεσης

ΜΕΝΟΥ

Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

 

  • Σύμβαση Χρήσης

Με τη Σύμβαση Χρήσης, ο Διαχειριστής παρέχει, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ΚΔΔΔ:

α) Παραλαβή από το Διαχειριστή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου.

β) Διοχέτευση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής.

γ) Παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή στα Σημεία Παράδοσης.

δ) Εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τεχνικής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, και παρακολούθηση μέσω των συστημάτων ελέγχου.

ε) Μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στα Σημεία Παράδοσης

Για την παροχή των υπηρεσιών, καταρτίζεται έγγραφη Σύμβαση Χρήσης σύμφωνα με την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης.

Η Σύμβαση Χρήσης υπογράφεται μεταξύ του Διαχειριστή και προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του νόμου.

 

  • Σύμβαση Σύνδεσης

Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται μεταξύ του Διαχειριστή και του κυρίου της εγκατάστασης ή του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΚΔΔΔ.

Με τη Σύμβαση Σύνδεσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων μερών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ΚΔΔΔ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος παραλαμβάνει αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης, καθώς και ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του Φυσικού Αερίου.

Για την παροχή των υπηρεσιών, καταρτίζεται έγγραφη Σύμβαση Σύνδεσης, σύμφωνα με την Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης.