Προαιρετικές

ΜΕΝΟΥ

Προαιρετικές Υπηρεσίες

Ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει, επιπλέον υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο εξειδίκευσής του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι προαιρετικές υπηρεσίες δύναται να είναι εκπαιδευτικές δράσεις στην αγορά φυσικού αερίου, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας, εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας παράλληλα με το δίκτυο διανομής, συντήρηση μετρητών ή/και ρυθμιστών πίεσης που βρίσκονται εντός των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών.