Οικονομικά Στοιχεία

ΜΕΝΟΥ
31/12/2021 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2021 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2020 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2019 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2018 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ