Εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης

ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Διαχείρισης

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας και Ασφάλειας, Οδικής Ασφάλειας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Επιχειρησιακής Συνέχειας (Σύστημα Διαχείρισης), για τις δραστηριότητές της ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας της  Θεσσαλονίκης  και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης διέπει τις λειτουργίες της Εταιρείας με σκοπό:

 • την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και των παραγόμενων υπηρεσιών,
 • την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση και τη βελτίωση των σχετικών επιδόσεων,
 • τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και τρίτων, καθώς και της οδικής ασφάλειας,
 • τη διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών,
 • τη  διαχείριση κατά της διαφθοράς,
 • τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης είναι διαθέσιμο στα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατόπιν αίτησης.


Η Πολιτική για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τη συνεργασία με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Χρήστες Διανομής, Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβάσεων Σύνδεσης, Τελικοί Πελάτες, Προσωπικό, Μέτοχοι, Προμηθευτές Πολιτεία, Κοινωνία) και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που αφορά στη χρήση του αερίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 και ISO 45001 μέσω του οποίου:

 • δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της, την περιβαλλοντική & ενεργειακή διαχείριση, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
 • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
 • δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες διανομής Φυσικού Αερίου χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών Διανομής, Αντισυμβαλλομένων των Συμβάσεων Σύνδεσης ή/και Τελικών Πελατών και λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της,
 • διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα  αποτελέσματα,
 • διασφαλίζει ότι οι πόροι και οι πληροφορίες που απαιτούνται για το Σύστημα Διαχείρισης και την επίτευξη των σκοπών και στόχων είναι διαθέσιμοι,
 • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των Χρηστών Διανομής και των Αντισυμβαλλομένων των Συμβάσεων Σύνδεσης και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
 • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των Ενδιαφερομένων Μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
 • μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου  και λαμβάνει κάθε μέτρο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισής του,
 • μεριμνά για την διανομή Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
 • παρέχει στο προσωπικό της την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 • υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και το σχεδιασμό διεργασιών λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης,
 • αξιολογεί διαρκώς την επικινδυνότητα, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και μπορεί να αφορούν ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, ή/και ΥΑΕ,
 • καθορίζει αντικειμενικά επιτεύξιμους και ποσοτικοποιημένους στόχους, καθώς και δείκτες παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
 • καθιερώνει και εφαρμόζει προγράμματα Ποιότητας – Περιβάλλοντος - Υγείας & Ασφάλειας,
 • δεσμεύεται για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων της σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας,
 • διατηρεί ένα τεχνολογικά σύγχρονο και επαγγελματικά κατάλληλο περιβάλλον εργασίας,
 • λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που υπάρχει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητά της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την ενέργεια.


Η Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα µε την Άδεια Διανομής και µε την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, εντός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας της  Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως τις 31.12.2043.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως προσδιορίζονται στις Άδειες της.

Στρατηγικός Άξονας της λειτουργίας μας είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, κάτω από τον οποίο συντάσσεται και η παρούσα Πολιτική Οδικής Ασφάλειας του προσωπικού μας, καθώς και οι αντίστοιχοι συνδεδεμένοι σκοποί και στόχοι. Συγκεκριμένα και αναφορικά με την Οδική Ασφάλεια των εργαζομένων μας οι εταιρικοί στόχοι είναι:

 • Κανένα τροχαίο ατύχημα,
 • Καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση ως επίπτωση συμβάντος που αφορά την οδική ασφάλεια,
 • Άρτια καταρτισμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό, και
 • Ετοιμότητα διαχείρισης συμβάντων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την απόλυτη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας και την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων.


Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

 • Της διαρκούς ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού μας και συνεργατών/προμηθευτών μας για την διαρκή βελτίωση των επιδόσεων μας σε ζητήματα οδικής ασφάλειας,
 • Την τακτική ανασκόπηση των απειλών /ευκαιριών και προγραμμάτων Οδικής Ασφάλειας υπό το πρίσμα της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζουμε,
 • Την τακτική παρακολούθηση σχετικών δεικτών επιδόσεων,
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένου πλάνου διαχείρισης τροχαίου συμβάντος και την διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας,
 • Την προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και στρατηγικού άξονα.  

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει, καθώς και για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του.   

Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα µε την Άδεια Διανομής και µε την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, εντός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως τις 31.12.2043.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως προσδιορίζονται στις Άδειες της.

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Διοίκηση, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει:

 • Αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες τους,
 • Αναγνωρίσει του κινδύνους που αφορούν στη αδιάλειπτη λειτουργία της,
 • Καθορίσει το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας,
 • Καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, τους χρόνους και τις αρμοδιότητες για την διαχείριση τυχόν περιστατικού και την ανάκαμψη των λειτουργικών της Τμημάτων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την απόλυτη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου της επιχειρησιακής συνέχειας και την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων.

Στόχοι μας είναι:

 • Η ασφάλεια του προσωπικού μας,
 • Η αποτροπή εμφάνισης περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή μας συνέχεια και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας,
 • Διαρκής ετοιμότητα για την αντίδραση σε περιστατικά και το ταχύτερο δυνατό πλήρη ανάκαμψη,
 • Η καθιέρωση κουλτούρας για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα εταιρικά επίπεδα και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, συνεργατών/ προμηθευτών μας και τρίτων μερών, της περιοδικής επαναξιολόγησης των απειλών και του αντικτύπου τους στην επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας, της εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων (οργανωτικών και τεχνικών μέτρων) και της διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών επίδοσης.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει, καθώς και για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του.   

Η Πολιτική Καταπολέμηση Διαφθοράς

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα µε την Άδεια Διανομής και µε την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, εντός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας της  Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως τις 31.12.2043.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως προσδιορίζονται στις Άδειες της.
H παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να επιτύχει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και επαγγελματικής ακεραιότητας και να διασφαλίσει ότι, οι υπάλληλοί της και τρίτα μέρη που ενδέχεται να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες εκ μέρους της, ενεργούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς Νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Αρχές Εταιρείας:

 • Μη ανοχή οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας ή διαφθοράς και συμμόρφωση με τις διαδικασίες της Εταιρείας και την νομοθεσία.
 • Το προσωπικό της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει ποτέ ούτε θα δεχτεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε φύσης προκειμένου να παρεκκλίνει από τις νόμιμες και ανοιχτές εταιρικές διαδικασίες ή να ευνοήσει έναν μελλοντικό συνεργάτη (προμηθευτή, πάροχο υπηρεσίας, εργοληπτική εταιρεία).
 • Μη παροχή, άμεσα ή έμμεσα, οφέλους οποιασδήποτε φύσης σε πρόσωπο (που εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα) με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.
 • Ανάπτυξη ενός Τεκμηριωμένου Συστήματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς το οποίο πλαισιώνει όλες τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και άλλα τρίτα συνδεδεμένα μέρη.
 • Σύσταση αμερόληπτης και ανεξάρτητης επιτροπής για τη διαχείριση  συμβάντων σχετικά με τη διαφθορά.
 • Ενθάρρυνση προσωπικού για την αναφορά περιστατικών αποκλίσεων από τις Αρχές της Εταιρείας κατά της διαφθοράς, διαφυλάσσοντας το απόρρητο της πληροφορίας και των εμπλεκόμενων προσώπων.
 • Τακτική παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς μέσω εσωτερικών ελέγχων από κατάλληλα και με επάρκεια καταρτισμένο προσωπικό.
 • Συστηματική παρακολούθηση των τεθέντων στόχων και δεικτών.
 • Θέσπιση δικλίδων ασφαλείας με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης πρόληψης περιστατικών Διαφθοράς και του άμεσου εντοπισμού τους σε περιπτώσεις εμφάνισης.

Σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από το Σύστημα Διαχείρισης ενεργοποιείται άμεσα ο μηχανισμός διερεύνησης και αξιολόγησης του κινδύνου που απορρέει από το περιστατικό, με σκοπό τον ορισμό προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και εντατικοποίηση των ελέγχων για την ελαχιστοποίηση επανεμφάνισης του φαινομένου.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας δεσμευεται να εφαρμόζει πιστά την παρούσα Πολιτική και να εργαζεται με γνώμονα τις ηθικές αξίες της Εταιρείας.