Ασφάλεια - Ορθή Χρήση

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ

Ασφαλής Χρήση Φυσικού Αερίου

Η σωστή εγκατάσταση

Η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου απαρτίζεται από:

 • το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών (κουζίνα, καυστήρας, λέβητας, κτλ), φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων, από και μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής (μετρητής αερίου),

 • από τα ανοίγματα/αγωγούς αερισμού των χώρων, όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές αερίου και οι σωληνώσεις

 • την εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων μέχρι και την έξοδο της.

 

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου έχουν θεσπισθεί αυστηρά κριτήρια υλοποίησης που περιέχονται στο Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ 6598, Φ.Ε.Κ. 976, Τεύχος Β / 28-03-12

 

Το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας

Οι συσκευές αερίου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426  και πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE (συνιστώντας εγγύηση ότι οι συσκευές πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας) και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπ' όψη οι ελληνικοί κανόνες εγκατάστασης και σύνδεσης και ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνουσες υπ' όψη τους ελληνικούς όρους εγκατάστασης.

 

Συντήρηση Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Έντυπο για την Λειτουργία και Συντήρηση (334 kb)

Ο έλεγχος: η σωστή συνήθεια

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και οι λεπτομέρειες των επισκευών πρέπει να καταχωρούνται, να είναι διαθέσιμα επί τόπου και να εκτελούνται μόνο από Προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.

O καταναλωτής τηρεί αρχείο της εγκατάστασης αερίου που πρέπει να είναι διαθέσιμο στην Εταιρία Αερίου. Το αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνεται η Τεχνική Έκθεση και σχέδια, ενημερώνεται με όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές (τροποποιήσεις ή επεκτάσεις) και τα πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης του δικτύου και των συσκευών.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον "επιθεώρηση της εγκατάστασης" και φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων.

 

Γιατί να κάνω συντήρηση;

H διενέργεια της επιθεώρησης της εγκατάστασης καθώς και η εφαρμογή των μέτρων συντήρησης καθιστούν δυνατή:

 • την έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εγκατάστασης,

 • ενεργή συνεισφορά στην προστασία περιβάλλοντος, επειδή η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση των συσκευών αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων,

 • μείωση του κόστους λειτουργίας των συσκευών αερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και ορθολογικής λειτουργίας.

 

Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφαλείας και ελέγχου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

 

Είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τον Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου.

 

Επιπρόσθετα επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα (και του εναλλάκτη θερμότητας), η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης και η ανάλυση των προϊόντων της καύσης, ώστε να διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμο με συχνότητα που ορίζεται σύμφωνα ΦΕΚ 2654/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού». Αντίστοιχα, για τους βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα για την παραγωγή ζεστού νερού, ατμού και ζεστού αέρα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του ΦΕΚ 264/Β/15-04-93 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Ορθή Χρήση Φυσικού Αερίου – Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η κατανάλωση φυσικού αερίου μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος.

Για να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη ώστε να μην υπερβαίνει τους 18oC-20 oC.Επίσης κατά την διάρκεια του ύπνου ρυθμίζοντας ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία δεν επιτυγχάνετε μόνο οικονομία αλλά κάνετε καλό και στην υγεία σας

 • Μην αφήνετε ανοιχτό το θερμοστάτη σε υψηλή θερμοκρασία αν δεν είστε στο διαμέρισμα.

 • Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή επενδύσεις

 • Ελέγξτε τη θερμοκρασία του κάθε χώρου (δωματίου) με τη χρήση συσκευών (π.χ. θερμοστατικές κεφαλές) που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα. Μείωση κατά 1oC της θερμοκρασίας στα δωμάτια σημαίνει εξοικονόμηση περίπου 6% της συνολικής ενέργειας.

 • Κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στο λέβητα και τις συσκευές αερίου. Η τακτική συντήρηση των συσκευών δεν είναι μόνο υποχρεωτική από τον νόμο, αλλά επίσης εγγυάται την ασφάλεια και την εξοικονόμηση μέσω της αυξημένης αποδοτικότητας των συσκευών.

 • Σε περίπτωση αντικατάστασης του λέβητα τοποθετήστε ένα νέο τεχνολογίας συμπύκνωσης ή υψηλής αποδοτικότητας

 

Αν χρησιμοποιείτε το φυσικό αέριο και για μαγείρεμα:

 • Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη σε μέγεθος ανάλογο με τη διάμετρο της εστίας

Παίρνω μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, σημαίνει ότι:

 • Προστατεύω το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και συμβάλω στη μείωση της κατανάλωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη
 • Καταναλώνω λιγότερη ενέργεια και μειώνω άμεσα το κόστος της θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
 • Βελτιώνω το επίπεδο άνεσης στο εσωτερικό του διαμερίσματος
 • Επενδύω με έξυπνο και παραγωγικό τρόπο τα χρήματά μου.

 

Η Χρήση Φυσικού Αερίου δίνει Αξία στο Διαμέρισμα:

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία και σε εφαρμογή σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας η ενεργειακή κατηγορία των κτιρίων περιγράφεται αφού υποβληθεί σε  ενεργειακό έλεγχο και πιστοποίηση με την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Η εφαρμογή της χρήσης φυσικού αερίου στα διαμερίσματα τόσο για τη θέρμανση όσο και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αποτελεί βασικό παράγοντα αναβάθμισης της ενεργειακής κατηγορίας ενός διαμερίσματος τόσο λόγω της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών όσο και λόγω της μικρότερης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης συνοδεύει τα έγγραφα πώλησης και μίσθωσης των κτιρίων και αποτελεί ένα βασικό κριτήριο εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Με την έννοια αυτή η χρήση φυσικού αερίου σε ένα διαμέρισμα εκτός από τα προφανή οφέλη της οικονομίας και της ευκολίας στην καθημερινή χρήση, προσθέτει επιπλέον εμπορική αξία στο ακίνητο συμβάλλοντας στην ενεργειακή του αναβάθμιση.

 

Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου

Βασικές αρχές

Οσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Εταιρεία στα παρακάτω τηλέφωνα:

Επίσης στο 800 11 87878 από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση και στους αριθμούς 2310 520309 και 2310 520642 από κινητό και σταθερό τηλέφωνο. Σε περιπτώσεις άλλων ελλείψεων ή βλαβών πρέπει να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και κατά τις περιστάσεις η Εταιρεία Διανομής Αερίου.

Μια αναγγελία βλάβης θα πρέπει να περιέχει τον ακριβή τόπο της βλάβης,  το είδος και την έκταση της βλάβης, την πιθανή αιτία της βλάβης, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του αναγγέλλοντος.

 

Eνέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου μέσα σε κτίρια

 • Ανοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου!
 • Μην κάνετε χρήση, σε καμία περίπτωση, οποιασδήποτε φλόγας, αλλά ούτε και εξαρτημάτων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
 • Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες και πρίζες στο χώρο της οσμής αερίου
 • Κλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη (KAΔ)!
 • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρίας Αερίου μέσω τηλεφώνου εκτός του χώρου
 • Οι επισκευές του δικτύου, σε περίπτωση διαφυγής αερίου, γίνονται μόνο από ειδικευμένα συνεργεία

 

Eνέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο

 • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρίας Αερίου!
 • Aν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.
 • Κλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων!
 • Μην κάνετε χρήση, σε καμία περίπτωση, οποιασδήποτε φλόγας, αλλά ούτε και εξαρτημάτων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
 • Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!
 • Ειδοποιήστε τους ενοίκους της οικίας, αλλά μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια ή θυροτηλέφωνα!

 

Eνέργειες σε περιπτώσεις διαρροής αερίου από συσκευές αερίου

 • Σε περίπτωση διαρροής αερίου η συσκευή αερίου πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας με κλείσιμο της αποφρακτικής διάταξης της συσκευής και να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και εν ανάγκη η Εταιρία Αερίου.