Δραστηριότητες

ΜΕΝΟΥ

Διανομή Φυσικού Αερίου 

  • Διανομή και διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών, έως 19 bar, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, μέσω του Δικτύου διανομής, καθώς και διαχείριση των δικτύων. (η επέκταση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων διανομής πραγματοποιείται στις  περιοχές της Αδείας)
  • Εποπτεύουσα αρχή  σχετικά με την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων  είναι  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στην οποία μπορεί ο καταναλωτής να απευθύνεται για ζητήματα που αφορούν την διαδικασία σύνδεσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ,θέματα ή προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει με τους προμηθευτές  ή ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διαδικασία σύνδεσης του με τα Δίκτυα Φυσικού Αερίου.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.