Ποιότητα – Περιβάλλον - Υγεία & Ασφάλεια

ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Σύστημα Διαχείρισης) για τις δραστηριότητές της ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των Γεωγραφικών Περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο Φορέα TÜV Austria Hellas ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007. Το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης είναι διαθέσιμο στα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατόπιν αίτησης.

Το Σύστημα Διαχείρισης διέπει τις λειτουργίες της Εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και των παραγόμενων υπηρεσιών, την περιβαλλοντική διαχείριση και την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και τρίτων.


Η Πολιτική για την Ποιότητα και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τη συνεργασία με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Χρήστες Διανομής, Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβάσεων Σύνδεσης, Τελικοί Πελάτες, Προσωπικό, Μέτοχοι, Προμηθευτές Πολιτεία, Κοινωνία) και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που αφορά στη χρήση του αερίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 μέσω του οποίου:

 • δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
 • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
 • δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες διανομής Φυσικού Αερίου χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών Διανομής, Αντισυμβαλλομένων των Συμβάσεων Σύνδεσης ή/και Τελικών Πελατών και λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της,
 • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των Χρηστών Διανομής και των Αντισυμβαλλομένων των Συμβάσεων Σύνδεσης και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
 • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των Ενδιαφερομένων Μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
 • μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου  και λαμβάνει κάθε μέτρο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισής του,
 • μεριμνά για την διανομή Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
 • παρέχει στο προσωπικό της την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 • λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που υπάρχει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητά της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.